Xác sống

Xác sống – là m ộ t game b ắ n súng 3D đặc sắc trên đi ệ n tho ạ i di đ ộ ng. Bối cảnh của game diễ n ra trong th ế gi ớ i hi ệ n đ ạ i, toàn bộ dân số của một thành phố đã bị nhiễm m ộ t lo ạ i virus và bi ế n thành nh ữ ng xác ch ế t s ố ng. Trò chơi lấy bối cảnh là các thành phố khác nhau với nhiều loại vũ khí cho bạn chọn lựa như : UZI, M16, Shotgun…