Vẫn Là Đàn Ông

Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn:

– Từ nay, anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và phải cai cả khoản đàn bà nữa.

– Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?

– Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cao râu