Ứng dụng access trong công tác quản lý nhân sự và kế toán tiền lương

Yếu tố nhân sự và tiền lương là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào, nó đóng vai trò cốt lõi trong tổng thể hệ thống quản trị nhân sự của doanh nghiệp đó. Tổ chức quản lý nhân sự và kế toán tiền lương như thế nào để mang lại hiệu quả nhất? Đó là bài toán mà tất cả mọi người quản lí cần quan tâm và giải quyết. “Ứng dụng access trong công tác quản lý nhân sự và kế toán tiền lương” xây dựng một chương trình với các ứng dụng thích hợp trong việc quản lý nhân sự, tính lương, xử lý các số liệu kế toán, ghi sổ, in sổ liên quan đến phần hành kế toán tiền lương và các báo cáo kế toán.

Download tài liệu access trong công tác quản lý nhân sự và kế toán tiền lương

http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/26.tbCDCNTT2/12.r.KT1.%20Le%20Thi%20Thu%20Hien-T.pdf