Những động từ thông dụng trong tiếng anh

to be made of :                                       được làm bằng (chất liệu nào đó)

to prevent someone from doing something:       ngăn cản ai làm gì

to deal with :                                          giải quyết (vấn đề), giao thiệp (với ai)

to deal in :                                              buôn bán (cái gì)

to denounce against :                            tố cáo chống lại (ai)

to differ from :                                       bất đồng về

to fail in :                                                thất bại (trong một hoạt động hay khi làm gì)

to fall into :                                             bị rơi vào (một tình huồng nào đó)

to see off :                                              tiễn đưa (ai), từ biệt (ai)

to look at :                                              nhìn vào

to look after :                                         chăm sóc (ai)

to knock at :                                           gõ (cửa)

to listen to :                                            lắng nghe (ai)

to laugh at :                                            cười (cái gì)

to smile on :                                           (mỉm) cười (với ai)

to smile at :                                            cười chế nhạo (ai)

to move to :                                            dời chỗ ở đến

to part with :                                           chia tay ai (để từ biệt)

to shoot at :                                            bắn vào (một mục tiêu)

to take after :                                         trông giống với

to write (a letter) to (someone) :              viết (một lá thư) cho (ai)

to speak in (English) :                             nói bằng (tiếng Anh)

to watch over :                                       canh chừng

to keep pace with :                                sánh kịp, đuổi kịp

to talk to :                                              nói chuyện với (ai)

to sympathize with :                               thông cảm với (ai)

to apologize to someone for something :           xin lỗi ai về cái gì

to suffer from :                                       gánh chịu, bị (một rủi ro)

to suspect someone of something :          nghi ngờ ai về điều gì

to warn someone of something :              cảnh báo ai về điều gì

to travel to :                                           đi đến (một nơi nào đó)

to translate into :                                   dịch sang (một ngôn ngữ nào đó)

to search for :                                        tìm kiếm

to set up :                                               thành lập (một doanh nghiệp)

to shake with :                                       run lên vì (sợ)

to shelter from :                                     che chở khỏi

to set on fire :                                        phát hoả, đốt cháy

to point at :                                             chỉ vào (ai)

to pray to God for something :                cầu Chúa ban cho cái gì

to pay for :                                             trả giá cho

to join in :                                               tham gia vào, gia nhập vào

to take part in:                                       tham gia vào

to participate in :                                   tham gia

to get on a train/a bus/ a plane :               lên tàu hoả/ xe bus/ máy bay

to get in a taxi :                                       lên xe tắc xi

to fill with :                                             làm đầy, lắp đầy

to get to :                                                đến một nơi nào đó

to combine with :                                    kết hợp với

to contribute to :                                    góp phần vào, đóng góp vào

to agree with someone on (about) something : đồng ý với ai về cái gì

to aim at :                                               nhắm vào (một mục đích nào đó)

to arrive at :     đến (nơi nào đó, một khu vực địa lý nhỏ như: nhà ở, bến xe, sân bay, .. )

to arrive in :      đến (một nơi, một khu vực địa lý rộng lớn như: thành phố, quốc gia, … )

to  break into :                                       đột nhập vào

to begin with :                                        bắt đầu bằng

to believe in :                                         tin tưởng ở

to belong to :                                          thuộc về

to think about :                                      nghĩ về

to give up :                                             từ bỏ

to rely on :                                              dựa vào, nhờ cậy vào

to insist on :                                           khăng khăng, cố nài

to succeed in :                                        thành công trong (hoạt động nào đó)

to put off :                                              trì hoãn, hoãn lại

to depend on :                                        dựa vào, tuỳ thuộc vào

to approve of :                                       tán thành về

to keep on :                                            vẫn, cứ, tiếp tục

to object to :                                           phản đối (ai)

to look forwad to :                                 mong đợi (điều gì)

to think of :                                            nghĩ ngợi về, suy nghĩ kỹ về

to confess to :                                        thú nhận với (ai)

to count on :                                           trông cậy vào

to worry about :                                     lo ngại về (cái gì)