Những câu thành ngữ chế hiện đại, ca dao chế vui và hài hước

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện cãi um sùm.

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy.

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày
mình trâu.
Cấy cày là việc con trâu.
Ta đây đang nhậu, còn lâu
mới cày.

Hôm qua uống nước đầu đình.
Ðể quên iPad chụp
hình, quay phim
Em cầm mà em lặng im
Ðể anh phải chạy đi tìm bở
hơi ….

Nhà sạch thì mát
Bát sạch tốn xà bông