Ngày Làm Chủ

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua kế hoạch hóa gia đình của Hội Phụ nữ công ty X đang ở đỉnh điểm của sự phấn khởi. Trên diễn đàn, chị chủ tọa tay vung cao:

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế họach 6 tháng cuối năm!

Một rừng tay ở dưới vung lên:

Quyết tâm… quyết tâm… quyết tâm…

Chủ tọa:

Phải rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích để phục vụ tốt cho phong trào thi đua.

Chi em ở dưới (rầm rầm)

Rút ra… rút ra… rút ra…a…a.. a!!

Anh em:…