Học English

A: Mai tao kiểm tra anh văn, giờ mày chỉ tao học nha
B: Ok
A: Easy là gì mạy?
B: Dễ
A: Dễ thì chỉ tao đi
B: Thì dễ
A: Dễ thì chỉ tao đi
B: Tao đã bảo là dễ mà
A:Đối với mày thì dễ nhưng với tao là khó chỉ tao đi
B:Bốp……bốp…….bụp ….. Thằng ngu này

Truyện Cười